Iren Energia's subsidiaries

Valle Dora Energia 49%